25.05.2023

Otvore nkonkurs – akcija „Mali Zvornik po meri građana“

Opština Mali Zvornik sufinansiraće u 2023. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje Akcije „Mali Zvornik po meri građana“ koja omogućava neposredno učešće građana i građanki u rešavanju dela potreba lokalnih zajednica (manjih zahvata na uređenju javnih površina i opremanju objekata u javnoj svojini opštine Mali Zvornik) u saradnji sa opštinom Mali Zvornik, posebno obraćajući pažnju na poboljšanje položaja ranjivih grupa u toku celog procesa.

Javni poziv za sufinansiranje projekata od javnog interesa – Akcije „Mali Zvornik po meri građana“  objavljen je danas i otvoren je narednih 30 kalendarskih dana.

 

 

Prijave predloga projekata se podnose na unapred definisanim ubrascima koje možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik – www.malizvornik.ls.gov.rs  ili ih možete dobiti upitom putem elektronske pošte.

Prijave se predaju putem pošte (preporučeno) na adresu: Opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, broj 38, ili lično na pisarnici opštine Mali Zvornik, sa naznakom: JAVNI POZIV – AKCIJA „MALI ZVORNIK PO MERI GRAĐANA“ u zatvorenoj koverti sa napomenom na prednjoj strani „NE OTVARATI“. Na zadnjoj strani koverte obavezno navesti naziv Projekta i ime i prezime osobe za kontakt.

Tokom trajanja javnog poziva Savetodavno telo opštine Mali Zvornik za realizaciju akcije „Mali Zvornik po meri građana“ Vam stoji na raspolaganju. Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu mogu se dobiti na broj telefona 015/7-195-198 i 015/7-195-195, svakim radnim danom od 8 do 14 časova.